Inkluzivno obrazovanje djece s poremećajima autističnog spektra uvedeno je, kako zbog uvjerenja da će se akademska postignuća, adaptivne sposobnosti i socijalne interakcije značajnije unaprijediti u inkluzivnom okruženju, tako i zbog razumijevanja da je edukacija u najmanje restriktivnom okruženju inherentna širem konceptu ljudskih prava.
Treba imati u vidu da je puka integracija djece sa autizmom, bez osiguravanja dodatne, specijalizirane podrške, regresija u odnosu na tradicionalan sistem obrazovanja ove djece u tzv. specijalnim školama. Od tuda bi trebalo pažljivo raditi na osiguravanju širokog spektra različitih modela podrške, usaglašenih sa potrebama svakog pojedinačnog djeteta, kao i na evaluaciji stvarnih efekata inkluzivnog procesa.

LINK – Mogućnost inkluzivnog obrazovanja djece s poremećajem iz autističnog spektra

Drawing together